Byenveni nan Inisyativ Sondaj Kliyan MTA sou entènèt

Lè w patisipe nan sondaj sou entènèt yo, oumenm ansanm avèk lòt kliyan MTA yo ka ede nou pi byen konprann priyorite kliyan yo, rafine amelyorasyon ki planifye yo, ak amelyore eksperyans vwayaj ou.

Nan fason pou nou envite w rantre nan youn nan sondaj kliyan nou yo, ak chans pou genyen pakou gratis (swa 10 dis tikè ale retou nan pakou tren MTA oswa pakou ki vo 12 mwa MetroCards san limit 30 jou gratis), tanpri konplete sondaj anrejistreman kout nou an. Tanpri reponn tout kesyon yo kidonk nou ka enkli ou nan pwochen sondaj sou entènèt yo. Enfòmasyon sa a pral ede nou voye sondaj ki pi enpòtan ba ou epi asire ke chak sondaj gen melanj kliyan ki apwopriye yo.

Pa gen acha nesesè. Prochen tiraj la pra'l fèt nan de premye semèn mwa Janvye a pami tout moun ki te enskri pandan kalandriye lane anvan an. Ou dwe gen 16 lane oswa plis pou w ka patisipe nan sondaj enskripsyon sa a.

Mwen dakò avèk Règleman Ofisyèl yo , e mwen vle pran sondaj la.


Vwayaj gratis pou panse ou

Enskri pou nouvo sondaj panèl MTA sou entènèt epi di nou kisa ou panse osijè amelyorasyon MTA yo ak lòt kesyon enpòtan sou transpòtasyon.

Alo, ou ka gen vwayaj gratis Santi w gen chans? Enskri jodia.